Patientdatapolicy

1 Inledning

Denna Patientdatapolicy (“Policyn”) är tillämplig för patientdata som hanteras centralt av MDC Sweden AB (”MeeDoc”, ”Vi”, ”Oss”) samt av MeeDocs licensierad läkare eller annan licensierad hälso- och sjukvårdspersonal, anställda eller kontrakterade, inklusive psykologer, (”Läkarna”) och som har tillhandahållits av dig inom ramen för din användning av hälso- och sjukvårdstjänster genom MeeDocs digitala hälso- och sjukvårdstjänst och på www.MeeDoc.com (gemensamt ”Tjänsten”).

2 Centralt patientregister

All patientdata lagras i ett central register som förs av MeeDoc (“Patientregistret”). Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i din vård kan komma åt dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna Policy samt andra tillämpliga lagar och förordningar.

Genom att du accepterar denna Policy samtycker du till att Läkare och annan
hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i din vård ser den information som finns i Tjänsten, inklusive information som du själv har tillhandahållit. Du samtycker även till behandling av dina personuppgifter och patientdata om dig i enlighet med denna Policy och i den utsträckning som det behövs för att tillhandahålla vård av god kvalitet inom ramen för Tjänsten. Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal involverad i din vård kommer att kunna få tillgång till personuppgifter och patientdata via Patientregistret.

3 Ansvarig vårdgivare

MDC Sweden AB

Address: c/o Accountor, Dalagatan 100, 111 81 Stockholm,
Sweden

Organization number: 559028-2926

E-post: feedback@meedoc.com.

4 Verksamhetsansvarig

Joakim Röstlund

Address: c/o Accountor, Dalagatan 100, 111 81 Stockholm

E-post: joakim.rostlund@meedoc.com

5 Användning av patientdata och patientregistret

Patientregistret och dess innehåll, inklusive patientdata, kommer endast att användas för följande ändamål om inget annat följer av lag:

 • uppfyllandet av kravet att föra patientjournal enligt vid var tid gällande patientdatalag (2008:355) samt andra krav relaterade till användningen och hanteringen av patientdata enligt gällande lagar och förordningar;
 • tillhandahållandet av hälso- och sjukvård samt som ett resultat av tillhandahållandet av hälso- och sjukvård relaterad till den
  enskilda patienten;
 • administration relaterad till den enskilda patienten, inklusive men inte begränsat till information om huruvida patienten tillåter att andra läkare som behandlar patienten får lov att se journalanteckningar gjorda av en annan läkare när
  detta är nödvändigt för patientens behandling;
 • systematisk och kontinuerlig utveckling av Tjänsten i syfte att säkerställa kvaliteten på den vård som tillhandahålls;
 • administration, genomförande, planering, utvärdering och övervakning av Tjänsten; och
 • framtagandet av hälso- och sjukvårdsstatistik.

6 Patientdata

Patientdata innefattar sådana personuppgifter som tillhandahålls och tas fram inom ramen för Tjänsten och som inte faller inom ramen för vid var tid tillämplig personuppgiftslag (1998:204) (”PUL”). Nedan följer exempel på sådan information. Viss information kan i vissa avseenden utgöra både patientdata och personuppgifter vilka faller inom PUL:s tillämpningsområde.

 • Patientens namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 • Viktig hälsoinformation relaterad till tillhandahållandet av hälso- och sjukvård.
 • Patientdokumentation, inklusive patientjournaler och annan dokumentation som krävs för tillhandahållandet av hälso- och sjukvård samt relaterad forskning enligt tillämpliga lagar och förordningar.
 • Information om vem som har framställt och fått tillgång till patientdata samt information om vilka läkare som är involverade i patientens vård.
 • Annan information, anteckningar eller liknande, som tillhandahålls av patienten,
  behandlande läkare eller annan inom ramen för Tjänsten och upprätthållandet av Patientregistret.

Patientens medicinska bakgrund, inklusive patientjournaler, som tillhandahålls inom ramen för Tjänsten lagras i Patientregistret liksom information om bokade vårdmöten och fakturering.

7 Överföring av patientdata

All patientdata är konfidentiell och samtliga som är involverade i behandlingen av en patient, hanteringen av patientdata eller hantering av Patientregistret, inklusive verksamhetschefen, är under yrkesmässig tystnadsplikt. Patientjournaler samt patientdata får endast lämnas ut i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen,
patientsäkerhetslagen (2010:659) och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Patientjournaler får lämnas ut:

 • på begäran av patienten eller av en närstående till patienten om det inte bedöms vara till skada för patientens hälsa och välmående eller annars i strid med syftet med den vård som tillhandahålls i enlighet med patientsäkerhetslagen samt
  andra tillämpliga lagar och förordningar; eller
 • när det utgör ett rättsligt krav enligt tillämpliga lagar och förordningar.

En begäran om utlämnande av patientdata eller en patientjournal ska föregås av en sekretessprövning.
Om det bedöms att patientjournalen inte kan lämnas ut till patienten eller en närstående till patienten ska begäran överlämnas för bedömning till Inspektionen för Vård och Omsorg (8 kap. 2 § patientdatalagen).

Patientjournaler kan komma att lämnas ut till myndigheter som för nationella och regionala hälso- och sjukvårdsregister i syfte att bl.a. bedriva forskning inom hälso- och sjukvård samt framställa statistik i enlighet med patientdatalagen.

8- Skydd av patientdata

Patientdata behandlas med automatisk databehandling (ADB). Patientdata är endast tillgänglig för de personer som har rätt att komma åt denna enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar och förordningar. All användning och åtkomst till patientdata kommer att övervakas och dokumenteras.

9- Patients rätt att ta del av patientjournal

Patienten har rätt att ta del av sina egna patientjournaler (8 kap. 2 § patientdatalagen).

 • Patienten ska ges tillgång till sin patientjournal utan dröjsmål.
 • Rätten att ta del av sin patientjournal kan bara nekas under särskilda omständigheter. Grunder för avslag skulle exempelvis kunna vara att utlämnandet av information skulle kunna resultera i en allvarlig risk för patientens hälsa, vård eller andra rättigheter (8 kap. 2 § patientdatalagen och 6 kap. 12 § och 13 § patientsäkerhetslagen).
 • Att ta del av sin patientjournal är kostnadsfritt.

MeeDoc försäkrar att tillgången till patientjournaler och annan patientdata utförs på ett säkert och tillförlitligt sätt. Innan utlämnandet av patientdata eller en patientjournal kontrolleras patientens eller dennes närståendes identitet på ett säkert och tillförlitligt sätt och en sekretessprövning utförs på grundval av varje enskild begäran.

Begäran om att ta del av din patientjournal eller annan patientdata ska ställas till MeeDoc. Du hittar kontaktuppgifter till Oss under avsnitt 3.

10- Rättelse av patientdata och andra personuppgifter

Registratorn ska utan oskäligt dröjsmål på eget initiativ eller på patientens begäran rätta, ta bort eller komplettera inaktuella personuppgifter i Patientregistret som för ändamålet att tillhandahålla god hälso- och sjukvård och behandling är felaktiga, ofullständiga eller av annan anledning onödiga.

En begäran om rättelse ska ske skriftligen och skickas till MeeDoc antingen via e-post eller via vanlig post. Information om hur du kontaktar Oss hittar du under avsnitt 3. Varje begäran samt patientens identitet kommer att utvärderas och kontrolleras på ett säkert och tillförlitligt sätt innan någon rättelse sker.