Användarvillkor

Senast uppdaterat 14. december 2015.

Inledning

Välkommen till MeeDocs digitala hälso- och sjukvårdstjänst (“Tjänsten”). Tjänsten är en digital hälso- och sjukvårdstjänst som ger en direkt onlinekontakt, via video eller textmeddelanden, med en licensierad läkare eller annan licensierad hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive psykologer. I det fortsatta benämns varje sådan kontakt som ett ”Vårdmöte”.

Tjänsten tillhandahålls av MDC Sweden AB (”MeeDoc”, ”Vi”, ”Oss”) tillsammans med våra anställda och vårt nätverk av licensierad häls- och sjukvårdspersonal (”Läkarna”). Alla Vårdmöten tillhandahålls av licensierade Läkare som Vi hjälper dig komma i kontakt med via Tjänsten.

TJÄNSTEN ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER AVSEDD ATT ANVÄNDAS FÖR MEDICINSKA NÖDSITUATIONER ELLER BRÅDSKANDE SITUATIONER. OM DU TROR ATT DU HAR EN MEDICINSK ELLER PSYKIATRISK NÖDSITUTION RING TILLÄMPLIGT NÖDNUMMER I DET LAND DÄR DU BEFINNER DIG ELLER GÅ TILL NÄRMSTA AKUTSJUKVÅRDSANLÄGGNING.

Tjänsten är avsedd för att konsultera Läkare och för att få bedömning av lämplig behandling. Vid behov kan din Läkare komma att förskriva läkemedel till dig som sedan kan hämtas ut på närmsta apotek. Du åtar dig att alltid kontakta din lokala läkare eller psykolog om ditt hälsotillstånd försämras eller om dina symptom kvarstår eller förvärras.

För att kunna komma åt och använda Tjänsten krävs det att din identitet kan säkerställas av Oss på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vi förbehåller Oss rätten att neka tillgång till Tjänsten, inklusive Vårdmöten, för det fall Vi bedömer att Vi inte kan säkerställa din identitet på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Om våra användarvillkor

Dessa användarvillkor (tillsammans “Villkoren”) anger de rättsligt bindande villkor som gäller för din användning av Tjänsten oavsett hur eller på vilket sett Tjänsten används. Detta inkluderar exempelvis användning av Tjänsten via persondator, mobiltelefon eller surfplatta. Vi vill påminna om att Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Oss och anger dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Tjänsten.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår Villkoren. Genom att registrera dig för Tjänsten och/eller genom att klicka ”Jag godkänner användarvillkoren” eller en liknande knapp och/eller genom att installera, besöka eller använda Tjänsten (inklusive eventuell mjukvara eller annat program som utgör en del av Tjänsten) bekräftar du att du har läst och förstått Villkoren och de dokument som hänvisas till häri, däribland vår Personuppgiftspolicy och vår Patientdatapolicy, samt att du accepterar att vara bunden av dessa avtal.

Du försäkrar och garanterar att du har behörighet, förmåga och rätt att acceptera dessa Villkor samt att följa dessa och att du har läst och förstått Villkoren i sin helhet utan nedsatt eller försämrad omdöme till följd av exempelvis psykisk ohälsa, berusning, medicinering, annat hälsoproblem eller annat problem som skulle kunna försämra ditt omdöme. Din användning av Tjänsten innebär att du accepterar Villkoren. Om du inte accepterar eller förstår dessa Villkor ber Vi dig att inte använda, installera, besöka eller registrera dig för Tjänsten (inklusive eventuell mjukvara eller annat program som utgör en del av Tjänsten).

Om ditt godkännande av dessa Villkor krävs i samband med eller efter installation av en programvara eller applikation som utgör en del av Tjänsten och du inte samtycker till dessa Villkor är du inte behörig att använda programvaran eller applikationen och ska omgående avinstallera och radera samtliga kopior av denna.

Vi kan från tid till annan komma att ändra och/eller uppdatera dessa Villkor. Vi rekommenderar därför att du regelbundet återbesöker och läser Villkoren. Din fortsatta användning av Tjänsten innebär att du accepterar samtliga ändringar och/eller uppdatering i Villkoren.

Tveka inte att kontakta Oss om du har några frågor om dessa Villkor, vår Personuppgiftspolicy eller Patientdatapolicy. Du hittar våra kontaktuppgifter på sista sidan i Villkoren.

 

Registrering, vårdmöten, prissättning, betalning

För att använda Tjänsten måste du registrera dig och följa dessa Villkor. Du måste vara minst arton (18) år för att registrera dig för och använda Tjänsten. Du får även registrera dig för och använda tjänsten om du är över sexton (16) år under förutsättning att du har vårdnadshavares samtycke till sådan användning.

Tjänsten är endast avsedd för din personliga användning. Däremot kan du även använda Tjänsten för ditt barns räkning via ditt eget konto om ditt barn är under sexton (16) år. Barn över sexton (16) år måste använda sitt eget konto i enlighet med vad som har angetts ovan. MeeDoc ansvarar inte för eventuellt missbruk av ett konto eller skada som kan uppstå till följd av sådant missbruk.

Du försäkrar och garanterar att du använder och kommer att använda Tjänsten i enlighet med samtliga tillämpliga lagar och förordningar. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten inom en jurisdiktion där hela eller delar av Tjänsten kan bryta mot tillämpliga lagar och förordningar. Du samtycker till att inte använda eller besöka Tjänsten inom en sådan jurisdiktion. Du samtycker även till att inte tillhandahålla felaktiga, vilseledande eller falska uppgifter i samband med din användning av Tjänsten. Om en uppgift som du har gett till Oss senare visar sig vara eller på något sätt blir felaktig, missledande eller falsk åtar du dig att omedelbart meddela Oss om detta.

Vi förbehåller Oss rätten att kräva vårt föregående eller senare godkännande för din registrering för Tjänsten. Vi har en rätt att neka registrering oavsett anledning. Vi förbehåller Oss även rätten att begränsa din registrering för Tjänsten avseende exempelvis inom vilka territorium Tjänsten får eller kan användas.

Vårdmöten via Tjänsten är föremål för en avgift som tas ut av respektive Läkare (”Avgiften”). Avgiften kan komma att ändras från tid till annan och den för närvarande gällande avgiften kommer alltid att anges i Tjänsten innan varje Vårdmöte påbörjas.

Om du väljer att använda Tjänsten via videkonsultation är den ungefärliga tiden för varje Vårdmöte femton (15) minuter. Det går dock inte att på förhand ange den exakta tiden för varje Vårdmöte då denna kan variera och du kommer inte att vara berättigad till ersättning av någon del av Avgiften eller annan avgift som betalats för det fall Vårdmötet varar kortare tid än femton (15) minuter. Om videoanslutningen av någon anledning skulle misslyckas med att etableras eller avbryts kommer Avgiften inte att dras från ditt konto. Om det är väntetid för användning av Tjänsten är det kostnadsfritt att stå kvar i kön till dess att Vårdmötet påbörjas.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till att betala samtliga avgifter som gäller för din användning av Tjänsten. Sådana avgifter inkluderar, men är inte begränsade till, Avgiften och eventuella samtalsavgifter som tas ut av din telefonoperatör. Tillämpliga Avgifter kommer att debiteras dig och förfaller till betalning efter varje Vårdmöte. Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du att Vi debiterar dig med användning av den eller de betalningsmetoder som finns tillgängliga i Tjänsten (”Anvisad betalningsmetod”).

Villkoren för din betalning baseras på din Anvisade betalningsmetod och kan vara föremål för avtal mellan dig och den finansiella institutionen, kreditkortsutfärdaren eller annan leverantör av den Anvisade betalningsmetoden.

Du godkänner och samtycker till att tillhandahållandet av Tjänsten som är föremål för Avgiften börjar omedelbart efter inledningen av varje Vårdmöte.

Vi vill uppmärksamma om att det krävs internetuppkoppling för att använda Tjänsten, vilket kan vara föremål för ytterligare avgifter som tas ut av din operator.

Alla störningar eller andra fel i Tjänsten eller MeeDocs webbplats, www.MeeDoc.com (”Webbplatsen”) ska utan dröjsmål rapporteras till MeeDocs kundtjänst som nås dygnetrunt via feedback@meedoc.com

Patientjournaler

Patientjournaler behandlas, förvaras, utarbetas och utlämnas konfidentiellt i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Ytterligare villkor för hanteringen av personuppgifter, patientjournaler och annan patientdata finns i vår Personuppgiftspolicy, here, och i vår Patientdatapolicy, here.

Immateriella rättigheter

Dessa Villkor ger enbart en rätt att använda Tjänsten under tiden som dessa Villkor och angivna licenser är i kraft. Villkoren innebär inte att någon äganderätt i eller till Tjänsten övergår till användaren. All ägande- och förfoganderätt samt intresse till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, företagshemligheter eller andra immateriella rättigheter, tillhör Oss. Samtliga tjänster som tillhandahålls till dig inom ramen för dessa Villkor och i Tjänsten, inklusive data eller material som framställs vid utförandet av tjänsterna, samt all ägande- och förfoganderätt och intresse i dessa tjänster och sådan data och/eller material tillhör Oss.

Tjänster tillhandahållna av tredje part

Tjänsten kan vidarebefordra information från tjänster tillhandahållna av tredje part eller tillhandahålla länkar till sådana tjänster. MeeDoc ansvarar inte för tjänster eller information som tillhandahålls av tredje part eller för tredje parts vårdslöshet eller försummelse. Tjänster tillhandahållna av tredje part inkluderar, men är inte begränsade till, de tjänster som tillhandahålls av MailGun, Twilio, Tokbox och Paymill.

Otillåten användning och information

Listan som tillhandahålls nedan innehåller exempel på ageranden som är otillåtna inom ramen för din användning av Tjänsten:

  • åtkomst till Webbplatsen eller användning av Tjänsten på ett olagligt sätt eller i olagligt syfte;
  • överföring av data, material, innehåll eller information som är ärekränkande, nedsättande, oanständigt, bedrägligt, falskt eller i strid med annans äganderätt eller immateriella rättigheter eller på annat sätt olaglig;
  • överföring av virus, fientlig programvara eller annan skadlig kod i eller till Tjänsten;
  • modifiering, s.k. ”reverse engineering” eller annan manipulation av Tjänsten; och
  • att störa eller avbryta Tjänsten.

För att kunna säkerställa Tjänstens integritet förbehåller Vi Oss rätten att när som helst och efter eget omdöme blockera vissa användare från att komma åt Tjänsten.

Sekretess och skydd av personuppgifter

Din integritet och skyddet av dina personuppgifter är mycket viktig för Oss. För en detaljerad beskrivning av hur Vi samlar in och använder uppgifter om dig kan du titta i vår Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig härVi rekommenderar att du bekantar dig med de val som du kan göra avseende hur Vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Utöver vad som anges i vår Personuppgiftspolicy samtycker du till att inte tillhandahålla några falska personuppgifter till Oss eller skapa ett användarkonto för någon annan än dig själv.

Genom att använda Tjänsten accepterar och samtycker du även till användning och insamling av viss information om dig och din användning av Tjänsten i enlighet med vår Personuppgiftspolicy samt tillämpliga lagar och förordningar som avser personuppgifter.

Du ansvarar själv för säkerheten för dina egna ageranden, enheter, system och inloggningsuppgifter. Vi vill påminna dig om att du måste skydda alla lösenord eller andra inloggningsuppgifter kopplade till ditt konto i Tjänsten och att du är fullt ansvarig för all användning av kontot genom användning av ditt lösenord.

MeeDocs ansvar

Din användning samt åtkomst till Tjänsten sker på egen risk. Du förstår och accepterar att Tjänsten och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick och så som det är tillgängligt.

I egenskap av vårdgivare tar Vi i den utsträckning som krävs enligt gällande rätt ansvar för den vård som Vi tillhandahåller till dig genom Tjänsten. Det bör noteras att Vi bara tar ansvar om det råd som vårdgivande Läkare ger till dig följs, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, rådet att söka vård hos din lokala läkare och rekommendationen att söka en andra åsikt med anledning av dina symptom eller sjukdomstillstånd. Du ska inte använda Tjänsten för några medicinska nödsituationer och Vi tar inte ansvar för sådan användning av Tjänsten eller någon annan användning av Tjänsten som är i strid med dessa Villkor och övriga dokument som hänvisas till häri. Skulle ditt tillstånd ändras eller dina symptom bli värre samtycker du till att du omedelbart ska kontakta din lokala läkare.

Vi och de Läkare som erbjuder sina tjänster genom Tjänsten tar inte ansvar för eventuella rättsliga eller ekonomiska händelser eller resultat kopplade till tjänster som införskaffats genom användning av Tjänsten.

Vi tar inte ansvar för något innehåll som publicerats av dig i Tjänsten. Du är därmed ensam ansvarig för den information som du tillhandahåller i Tjänsten, inklusive information som tillhandahålls av dig under Vårdmötena.

Allt innehåll som publiceras på Webbplatsen eller annars finns publicerad i Tjänsten utanför ett Vårdmöte är inte avsett att ersätta någon hälso- och sjukvård som tillhandahålls av en Läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Denna information ska endast användas som generell hälsoinformation och inte som en definitiv rekommendation att vidta en viss åtgärd eller behandling.

Vi ansvarar för alla störningar i Tjänsten eller på Webbplatsen som är inom vår kontroll och som har rapporterats av dig utan dröjsmål i enlighet med vad som angetts under avsnitt 3. Vi tar inte ansvar för störningar eller andra fel i Tjänsten som inte har rapporterats om inte sådant ansvar är föreskrivet enligt gällande lagar och förordningar.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lagar och förordningar är Vi och våra dotterbolag, koncernbolag, anställda, samarbetspartners samt licenstagare inte ansvariga för några direkta, indirekta, oförutsedda, straffrättsliga skador eller skadestånd eller andra följdskador, inklusive och utan begränsning till medicinska skador, personskador, vållande till annans död, felaktig diagnostisering, felaktig information, felaktig behandling, förlust av uppgifter, förlust av användning, förlust av förväntade besparingar, förlust av upparbetade men bortkastade kostnader, kostnader för införskaffande av ersättningsvaror eller tjänster, förlust av goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din användning eller åtkomst till eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (ii) agerande eller innehåll publicerat i Tjänsten av tredje part; (iii) innehåll och/eller information som erhållits från Tjänsten eller genom att förlita sig på Tjänsten eller någon del av denna med undantag för Vårdmötena; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av något material eller innehåll, oavsett om detta är baserat på en garanti, avtal, har skadeståndsrättslig (inklusive oaktsamhet) eller någon annan juridisk grund och oavsett om Vi visste eller borde ha vetat om möjligheten till sådana skador. I den utsträckning som vid varje tid gällande patientskadelag (1996:799) är tillämplig ska patientskador ersättas i enlighet med nämnda lag.

Försäkran att hålla skadeslös

Du samtycker till att ersätta och hålla Oss skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive advokatarvoden, som görs av tredje part på grund eller till följd av ditt brott mot dessa Villkor eller ditt agerande i strid med lag eller tredje parts rättigheter. Inget i dessa Villkor ska anses utesluta eller begränsa ditt ansvar i förhållande till eventuell ersättning från dig i enlighet med dessa Villkor.

Ogiltighet och avstående från rättigheter

Om Vi misslyckas med att utöva någon rättighet enligt dessa Villkor ska detta inte utgöra eller anses utgöra ett avstående från eller förverkande av denna rättighet eller ett avstående från eller förverkande av sådana rättigheter i framtiden.

För det fall någon bestämmelse eller del av dessa Villkor av någon anledning anses vara ogiltig eller inte kan verkställas genom domstol i behörig jurisdiktion ska resterande delar av dessa Villkor fortfarande gälla med full effekt och verkan.

Tillämplig lag och tvistlösning

Du samtycker till att dessa Villkor och samtliga tvister, anspråk eller kontroverser anspråk som uppstår mellan dig och MeeDoc i samband med eller på något sätt är relaterade till dessa Villkor regleras av svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol. Du accepterar att domstolar i Sverige har exklusiv jurisdiktion och du avsäger dig härmed alla eventuella bestridanden av jurisdiktion, plats eller obekvämt forum gällande dessa domstolar.

Om en patient som använder Tjänsten är missnöjd med den service som denne fått kan patienten ge in ett klagomål till den som är verksamhetsansvarig för Tjänsten eller ge in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet i enlighet med vid var tid gällande patientsäkerhetslag (2010:659). I den utsträckning som vid varje tid gällande patientskadelag (1996:799) är tillämplig ska bestämmelserna i nämnda lag tillämpas.

Avtalstid och uppsägning

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst och efter eget omdöme upphöra med att erbjuda Tjänsten eller att ändra Tjänsten utan att på förhand meddela detta.

Oavsett vad som tidigare har sagts i dessa Villkor avseende motsatsen kan Vi även, efter eget omdöme, när som helst avsluta eller stänga av din tillgång till Tjänsten och/eller ditt användarkonto.

Avtalet gäller tillsvidare. Du kan när som helst avregistrera dig från Tjänsten och därmed säga upp detta avtal. Om du avregistrerar dig från Tjänsten och därmed säger upp detta avtal samtycker du även till att omgående avinstallera och radera samtliga kopior av denna. Efter uppsägning av detta avtal ska alla villkor som till sin natur kan överleva en sådan uppsägning anses överleva uppsägningen.

Kontakta oss

Tjänsten drivs och tillhandahålls av MDC Sweden AB, organisationsnummer 559028-2926. Om du har några frågor om dessa Villkor tveka inte att kontakta Oss på support@MeeDoc.com eller genom att skicka ett brev till MDC Sweden AB, Larssons Berg 11, 431 66 Mölndal, Sweden.